mRNA定制合成服务

mRNA定制合成服务

服务特色

l提供mRNA序列优化到mRNA原液全流程服务

l自主搭建AI序列优化平台,可增强mRNA的稳定性及翻译效率

l改进的骨架质粒,可快速高效完成mRNA合成模板质粒的构建

l自主知识产权UTR,与BioNTech表达效率相当或更好


合成流程

 

image.png 

                                                                   mRNA定制合成详细全流程服务流程

l客户提供:序列信息、制备要求、虹信生物定制mRNA需求表.docx(请下载并填写表格后联系我们

l虹信交付:合成产物、质控结果